Regulamin korzystania z serwisu internetowego SENTO


I. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego SENTO, zwany dalej „Regulaminem”, zawiera podstawowe zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu SENTO,   w tym dotyczące sposobu składania zamówień i odbioru zamówionych albumów fotograficznych.

1.Właścicielem serwisu SENTO jest firma SENTO z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysława 15c, 02-496 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, REGON 146214860, NIP 521-052-50-59.

 
II. Realizacja zamówień

1.Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu SENTO następuje po pobraniu bezpłatnego oprogramowania ze strony www.naszfotoalbum.pl.
2.Korzystający z serwisu SENTO może złożyć zamówienie na wykonanie albumu fotograficznego wyłącznie za pośrednictwem serwisu SENTO.
3.Poprzez pobranie oprogramowania ze strony www.naszfotoalbum.pl  Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
4.Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu SENTO są wykonywane zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej www.naszfotoalbum.pl.
5.Usługi realizowane za pośrednictwem serwisu SENTO obejmują wykonanie albumu na podstawie projektu stworzonego i przesłanego przez Klienta za pośrednictwem serwisu SENTO dostępnego na stronie internetowej www.naszfotoalbum.pl.
6.Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma - na adres e-mail wskazany w zamówieniu - potwierdzenie złożenia zamówienia.
7.Nie zostaną przyjęte do realizacji zamówienia, w przypadku których:

  • wysłane przez Klienta pliki są w jakimkolwiek stopniu uszkodzone,
  • wystąpią jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści zamówienia,
  • wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia w całości lub w części.
  • opłata za produkt i przesyłkę nie zostanie dokonana

W takiej sytuacji powiadomienie Klienta o nie przyjęciu zamówienia do realizacji nastąpi poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
8.Serwis SENTO dokłada wszelkich starań, aby realizacja zamówienia odbyła się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia (+ 2 dni dostawa).

 
III. Doręczenia

1.Po wykonaniu złożonego przez Klienta zamówienia album zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2.Koszty dostawy zostały szczegółowo określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.naszfotoalbum.pl
3.Odmowa przyjęcia przesyłki zawierającej zamówiony album, a także zaniechanie przyjęcia przesyłki - niezależnie od przyczyny tego zaniechania, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za realizację zamówienia.


IV. Płatności

1.Za realizację zamówienia Klient zapłaci wynagrodzenie zgodne z wyceną zamówienia dokonaną w chwili składania zamówienia na podstawie cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.naszfotoalbum.pl.
2.Klient zapłaci wynagrodzenie przelewem przy składaniu zamówienia,
3.Składając zamówienie klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 05.133.1119 z dnia 20 lipca 2005 r.) z późn. zm.


V. Reklamacje

1.W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego produktu z zamówieniem produkt taki podlega reklamacji.
2.Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będzie rozpatrywana tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora (kurier). Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego i odmowa przyjęcia przesyłki.
3.Reklamację z wszelkich innych przyczyn niż określone w pkt. 2 należy składać bezpośrednio do właściciela serwisu SENTO za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.naszfotoalbum.pl w zakładce Kontakt, wybierając temat wiadomości - Reklamacja. W zgłoszeniu tym należy wskazać:
    a)    swoje imię i nazwisko,
    b)    numer telefonu
    c)    e-maila kontaktowego,
    d)    nr zlecenia SENTO,
    e)    ilość reklamowanych sztuk,
    f)    dokładnie opisać wady uzasadniające zdaniem Klienta reklamację,
    g)    załączyć fotografię wady,
    h)    określić formę roszczenia - ponowne wykonanie produktu lub zwrot pieniędzy.
4.Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia maila. Zgłaszającemu zostanie wysłany zwrotnie e-mail potwierdzający przyjęcie reklamacji. Należy wtedy przesłać reklamowany towar za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną (nie priorytetową), bez zadeklarowanej wartości (koszty ubezpieczenia ponosi Klient), bez potwierdzenia doręczenia, bez określenia tzw. warunków szczególnych przesyłki na adres: SENTO Dział Reklamacji, ul. Przemysława 15c, 02-496 Warszawa.
5.SENTO zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.Koszty przesyłki zostaną zwrócone w momencie uwzględnienia reklamacji.
7.W przypadku zniszczenia oryginalnego opakowania w jaki został zapakowany przesłany przez SENTO produkt, należy w możliwie zbliżony sposób zapakować towar przygotowany do wysyłki (karton, folia zabezpieczająca), w celu uniknięcia uszkodzenia w trakcie transportu.
8.Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez SENTO reklamowanego towaru.
9.Koszty postępowania reklamacyjnego obciążają Klienta jedynie w przypadku reklamacji nieuzasadnionej.


VI. Przechowywanie materiałów

1.Przesłane przez Klienta pliki będą przechowywane na serwerze obsługującym serwis SENTO od momentu złożenia zlecenia przez 3 miesiące. Po tym okresie wszelkie materiały przesłane przez Klienta zostaną usunięte.
2.Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszającym obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: wzywające do nienawiści o jakimkolwiek podłożu, zawierające treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm lub komunizm, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób oraz rozpowszechniające wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na umieszczenie ich wizerunku w serwisie SENTO.


VII. Prawa autorskie

1.Składając zamówienie Klient jednocześnie oświadcza, że posiada prawa autorskie do materiałów przesyłanych wraz zamówieniem.
2.W razie naruszenia - na skutek realizacji zamówienia złożonego przez Klienta - praw autorskich osób trzecich całkowitą odpowiedzialność za to naruszenie ponosi Klient.
3.W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z prawami autorskimi, do naruszenia których doszło w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego uregulowania zasadnych roszczeń osób trzecich i zwalnia właściciela serwisu SENTO z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej będącej następstwem dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

 
VIII. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1.Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) wskazanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
2.Administratorem danych osobowych jest firma SENTO z siedzibą w Warszawie.
3.Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez administratora danych - oświadczenia w tym zakresie należy składać na piśmie na adres SENTO z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysława 15c, 02-496 Warszawa.

 
IX. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz - w odniesieniu do konsumentów - ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr. 141 poz. 1176 ze zmianami).
2.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.naszfotalbum.pl